Til hovedinnhold

En kortsvarsoppgave: tverrfaglig eller tverrgående?

Trinn 11.–13.

Vi ga vår nye forfatter på Grip teksten, Agnete Andersen Bueie, en kortsvarsoppgave. Her er hennes svar på forskjellen mellom tverrfaglig arbeid og tverrgående temaer, og hva de betyr for norskfaget.

I fagfornyelsen er det innført tre tverrgående temaer: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Disse temaene er framhevet fordi de er samfunnsaktuelle, og de løfter fram utfordringer som elevene på ulike måter vil måtte forholde seg til. Hva betyr dette for norskfaget, og hva er egentlig forskjellen på tverrfaglig arbeid og tverrgående tema?

Å jobbe tverrfaglig har vi tradisjoner for i norsk skole, om enn i varierende grad i ulike fag og på ulike alderstrinn. Når man jobber tverrfaglig, samarbeider man på tvers av faggrenser. Gjennom en helhetlig tilnærming blir resultatet bedre enn om hvert fag jobber med liknende problemstillinger hver for seg, innenfor fagets grenser.

De tverrgående temaene kan også jobbes med på tvers av faggrensene. Når de kalles tverrgående og ikke tverrfaglige, er det imidlertid et signal om at dette er tema som elevene skal møte i fagene – på en fagrelevant måte. De ulike skolefagene kan ha forskjellige perspektiver på disse tverrfaglige temaene, og summen av disse vil gi elevene kunnskaper om temaene og gjøre dem i stand til å se mulige løsninger.

De tre grunnleggende ferdighetene som norskfaget tradisjonelt har tatt ansvaret for, lesing, skriving og å kunne uttrykke seg muntlig, er sentrale både for å kunne være medborgere i et demokrati og for å kunne mestre livet. Gjennom å lese om andre, andres utfordringer, valg og løsninger, kan vi få perspektiver på det å mestre livet. Både i nyere og eldre litteratur kan vi finne økokritisk litteratur som kan kaste lys over temaet bærekraft.