Til hovedinnhold

Nye læremidler 2020

Trinn 11-13.

Vi gleder oss til å lansere nye læremidler til fagfornyelsen. Vi utvikler både bøker og heldigitale læremidler. Nedenfor finner du en kort introduksjon til våre læremidler for videregående skole som utgis i 2020. 

Tre jenter, en som smiler i fokus

Matematikk – 1T, 1P, 1P-Y
Matematikk-serien beholder sin tydelige struktur med differensiering, og får flere varierte oppgaver til hvert kapittel. «Snakke Matte» og «Utforsk!»  gir eleven mulighet til å forstå, diskutere og se sammenhenger mellom kompetansemålene. Eleven finner grundige forklaringer og skjermdump fra digitale hjelpemidler i teksten, og koder fra programmeringsspråket Python er tatt med på fagets premisser.

Norsk - Vg1, Vg2, Vg3
Grip teksten skal være lett å bruke for lærer og elev. Læremiddelet forbereder elevene på høyere utdanning ved å styrke lese- og skriveferdighetene, f.eks. ved hjelp av egen digital fagartikkelbank og et tekstutvalg som stimulerer til lesing av skjønnlitteratur. 

Naturfag - SF, YF 
Naturfag SF og Naturfag YF setter elevenes forståelse i sentrum med praktiske og utforskende oppgaver, og forslag til forsøk og aktiviteter. Naturfag SF har programmeringseksempler der det bidrar til å styrke fagopplæringen. Læreren kan følge elevenes progresjon via digitale ressurser og interaktive læringsaktiviteter. Naturfag YF vil ha grundig yrkesretting der naturfag sees i sammenheng med det enkelte utdanningsprogram.

Samfunnsfag
Nye FOKUS Samfunnskunnskap vil gi eleven en variert og grundig opplæring i faget. Læremiddelet tilbyr relevant fagstoff, perspektivmangfold og varierte oppgaver. Eleven får gode muligheter til å øve inn viktige samfunnsfaglige begreper, fordype seg i aktuelle problemstillinger og forstå mer av hvordan Norge og verden henger sammen.

Geografi
Nye Terra nova får eleven til å forstå hvordan geografisk forståelse er relevant når man skal ta miljøbevisste valg i sin egen hverdag, i arbeidslivet eller for å planlegge og utvikle bedre bærekraftige samfunn. Terra nova legger til rette for dybdelæring gjennom fordypningstekster, både i bokens "innblikk-tekster" og i utvalget av oppgaver digitalt. Læremiddelet stimulerer i større grad til øving av digitale ferdigheter, blant annet ved å oppmuntre til og ta i bruk kart som analyseverktøy. Gjennom utforskende arbeidsoppgaver er målet å utvikle etiske, miljøbevisste, kritisk reflekterende og løsningsorienterte elever som handler bærekraftig. 

Historie 
Rett på historie er en kortfattet og lett tilgjengelig fagbok. Den dekker læreplanen på en klar, presis og oversiktlig måte. Boken er skrevet for dem som trenger å friske opp kunnskapene sine, eller elever som vil trene til eksamen.

Helse- og oppvekstfag - Vg1
iPRAKSIS kommer i ny utgave med vekt på tverrfaglighet og dybdelæring. Læring gjennom nærhet til praksisfeltet er i sentrum. Elevens arbeid med fordypningsstoff legger til rette for differensiering - både i nivå og yrkesretting. Tverrfaglighet, sammenhenger og forståelse skaper en helhet. Et konkret og enkelt språk gjør det lettere å tilegne seg fagstoffet. Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling er naturlig integrert i hvert kapittel. Det er lagt stor vekt på at elevene skal reflektere og produsere innenfor disse nye tverrfaglige temaene.

Engelsk - Vg1 SF, YF
Nye Targets beholder strukturen og de gode grepene som f.eks. gode skjønnlitterære tekster og variert oppgaveutvalg. Muntlige og skriftlige ferdigheter er styrket gjennom skrivekurs, eksempeltekster, oppgaver som stimulerer til aktiv språktrening og gode lesestrategier. 

Action legger opp til et aktiviserende og elevsentrert klasserom der kunnskap bygges i møte med elevenes forkunnskaper. Basisboka forbereder elevene på et yrkesaktivt liv og viser hvordan de kan bruke denne kunnskapen når de løser nettbaserte aktiviteter basert på sitt studievalg.

Tysk nivå I og II – Vg1, Vg2
Momente 1 dekker det toårige læringsløpet i én bok i tysk nivå I, og bygger på det prisvinnende Leute-konseptet fra ungdomstrinnet. Momente 1 har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og fokus på ordlæring, språkstrukturer og muntlige og skriftlige ferdigheter. 

Momente 2 dekker det to-årige læringsløpet i én bok i tysk nivå II, og legger opp til et aktiviserende klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus. Læremidlet gir elevene nyttige læringsstrategier og gode tips til bruk av teknologi i språklæringen. Momente 2 gir eksamenstrening.

Spansk nivå I og II – Vg1, Vg2
Ganas 1–2 dekker det toårige læringsløpet i spansk nivå I. Med stor vekt på enkelhet, variasjon, og systematikk gjenspeiler læremidlet det kulturelle mangfoldet i den spansktalende verden. Ganas er lett å bruke, har tekster som treffer elevene, og er overkommelig i omfang. 

Pasos dekker det toårige læringsløpet i én bok i spansk nivå II. Læremidlet legger opp til et aktiviserende klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus fra første time. Pasos har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og fokus på ordlæring og språkstrukturer. 

Pasiones 1–2 dekker det toårige læringsløpet i spansk nivå II. Pasiones 1 formidler grunnleggende kunnskaper om den spansktalende verden. Pasiones 2 går mer i dybden på hvert tema i tillegg til at muntlige og skriftlige ferdigheter er viet stor oppmerksomhet. Eksamensfokus i bok 2.