Til hovedinnhold

GANAS og fagfornyelsen

Trinn 11.–13.

Ganas 1–2 er helt i tråd med den nye læreplanen i spansk nivå I for den videregående skolen som gjelder for skoleåret 2020/21.

Mer vekt på muntlige ferdigheter
I fagfornyelsen er kommunikasjon selve kjernen i faget. Både under kjerneelementene og de grunnleggende ferdighetene er muntligaspektet fremtredende. Under kompetansemål for nivå I står det at elevene skal «utforske», «sammenligne», «gi eksempler på», «samtale om», «reflektere over» og «presentere». 

Som kjerneelementer regnes kommunikasjon, interkulturell kompetanse, språklæring og flerspråklighet og språk og teknologi.

Kommunikasjon på tvers av kulturer
Å kommunisere med andre åpner for flere måter å tolke verden på. En viktig del av språklæring er også å utforske og tenke kritisk over bruk av kilder, hjelpemidler og læringsstrategier.

Norge er et multikulturelt samfunn. Flerspråklighet er en realitet i dagens Norge, og det å være en fullverdig medborger innebærer i dag å ha kunnskap om flere kulturer og ferdigheter i språk.

Gode studievaner
Tydelig utvikling i progresjonen i faget er et viktig mål for fagfornyelsen for å ta i bruk et gradvis bredere ordforråd og flere språklige strukturer. Elevene skal produsere stadig mer komplekse tekster og forstå flere ord, uttrykk og språklige strukturer. De skal lære seg å bruke strategier, hjelpemidler og kilder på en hensiktsmessig måte.

Underveisvurdering
Elevene viser og utvikler kompetanse når de får anledning til å beskrive og reflektere over språket og over samfunnet og kulturen der språket snakkes, hvis nødvendig også på norsk.

Varig læring på tvers av fag
Dybdelæring ses også i fremmedspråk på som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag.

Ganas 1–2 trener elevene både i muntlige og skriftlige ferdigheter.

Ganas – og fagfornyelsens kompetansemål

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle